Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Annet - Finlands Ambassade, Oslo : Tjenester : Annet

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 

Annet

Ambassadens kundeservice

 •  Mandag til fredag kl. 9.00-12.00  
 • Torsdag også kl. 13.00-15.00
 • Tlf +47-2212 4900
 • Det er ikke behov for timebestilling da man søker vanlig 5 års pass
 • Ambassaden er stengt i helgene og i følge finsk lovgivning, også 1. mai, midtsommeraften og julaften samt alminnelige helligdager i Norge.
 • Kontaktinformasjon

OBS! Kundeservice er stengt mandag 24.12.2018 - tirsdag 1.1.2019


Barnerett

 • Nordiske vedtak angående erkjennelse av farskap, bidrag, omsorg og adopsjon er gyldige også i Finland uten særskilt vedtak.
 • Ulovlig overtakelse av barn. Finske statsborgere bosatt i Norge og deres barn er underlagt norske myndigheter og ved barnebortføringer skal man kontakte norske myndigheter (politi, eller i internasjonale tilfeller Utenriksdepartementet).


Bil

Bruk av utenlandskregistrert bil i Finland

Mer informasjon Tollens informasjonstjeneste

Bruk av utenlandskregistrert bil i Norge: Slik importerer du bil og andre kjøretøy

Vinterdekk

I Finland

I Norge

 • Skal brukes på vinterføre 1.12. - 31.3.
 • Piggdekk kan brukes fra 1.november og tas av første mandag etter 2. påskedag. I Nordland Troms og Finnmark er fristene 16.10.-1.5. Ellers kan piggdekk brukes dersom føret forutsetter det.
 • Piggdekkgebyr i Oslo og Bergen.

Mer informasjon: Statens vegvesen vei- og trafikkinformasjon


Båter


Dyr

Innførsel til Finland

Innførsel til Norge


Dødsfall

 • Som hovedregel besørger de pårørende begravelse og skifte.

 • Begravelsesbyråene bistår med begravelse, hjemsendelse og skifte.

 • Den norske statens gravferdstøtte for personer fast bosatt i landet forutsetter at avdøde var medlem av folketrygden og er behovsprøvet. Mer informasjon på NAVs hjemmesider eller fra det lokale NAV-kontoret.

 • Det lønner seg å undersøke om den avdøde gjennom arbeidsplassen hadde forsikring, som dekker kostnader ved dødsfall.

 • Dersom avdøde ikke hadde midler eller de pårørende ikke kan besørge begravelse, ordner det lokale sosialkontoret begravelse og skifte med bistand fra lokalt begravelsesbyrå.

 • Også begravelsesbyråer i Finland kan hente den avdøde fra Norge. Dersom den avdøde ikke har dødd på sykehus, foretas det som regel obduksjon.

Hjemsendelse av kiste

 • Nødvendige dokumenter fra norsk begravelsesbyrå.

Hjemsendelse av urne

 • Når man sender/bringer urne til Finland, behøves attest om kremering, som man får fra krematorium eller begravelsesbyrå.

 • Urnen kan sendes med post eller som flyfrakt (verdipost).

 • Begravelsesbyråer sender urnen til menigheten, ikke til privatadresser.

Skifte

 • Dersom det er mangler ved skifte gjort i Finland, må man kreve tilleggsskifte og rettelse i herredsretten. Opplysninger om gjennomført skifte fåes fra skattemyndighetene (I Finland bekreftes skifte bare av skattemyndighetene, i Norge av Skifteretten).

Folkeregister


Flytting til Finland


Førerkort


Hittegods

 • Dersom norsk politi får inn hittegods, som viser at eieren er finsk statsborger, forsøker politiet å levere det inn til Finlands ambassade i Oslo. Ambassaden forsøker å komme i kontakt med eieren og returnere hittegodset til eieren.
 • Pass og førerkort blir sendt til den myndigheten, som har utstedt disse.


Identitetskort

Finske statsborgere, som bor i utlandet, kan søke om identitetskort fra hvilken som helst politistasjon i Finland (medregnet Mariehamn) og også fra ambassader.

Notar- og legaliserinssaker, offentlig bekreftelse av handel

Finlands honorærkonsuler kan i tråd med finske bestemmelser utføre offisielle notaroppgaver i begrenset omfang:

 • Bevitne finske statsborgeres underskrifter, ID må legges fram.

 • Bevitne kopier av dokumenter, originaldokument må alltid legges fram.

 • Utstede bevis for at folk lever, ID må legges fram (kostnadsfritt for statlig pensjon).

Ambassaden i Oslo kan

 •  Gi offisielle notarbekreftelser i tråd med finsk lovgivning til finske statsborgere, utlendinger som permanent bor i Finland eller til andre utlendinger dersom spesielle hensyn tilsier det.
 • For utenlandske myndigheter kan man i enkelte tilfeller bekrefte myndighetenes underskrift og vedkommendes stilling (legalisering).

Priser og betaling

I Finland besørgeslegaliseringer(ikke vanlige notarbekreftelser) av utenriksministeriet.


Offer for forbrytelse

Statlig erstatning til ofre for forbrytelser

 • Staten kan betale erstatning for skader på personer eller eiendom som følge av forbrytelser eller annen økonomisk skade i enkelte tilfeller.Erstatning for voldsforbrytelser på grunnlag av europeisk generell avtale.

 • Statsborgere i land som er med i den europeiske generelle avtalen er berettigede til erstatning (Finland og Norge er med) samt alle statsborgere av land som er med i Europarådet, som permanent bor i staten, hvis område forbrytelsen er begått i.

 • Staten, hvis område voldsforbrytelsen er begått i, betaler erstatning på grunnlag av den generelle avtalen, når erstatning ikke fåes fra andre hold

a) til personer, som har fått alvorlig fysisk skade eller svekket helse som følge av forsettlig voldsforbrytelse
b) til personer, som er berettiget til forsørgelsesstøtte, når støttepliktiges død er følge av en slik forbrytelse.

Mer informasjon fra politiet.


Pensjon

I pensjonssaker kan man henvende seg til Folkpensionsanstalten.

I Norge er det NAV som  tar seg av pensjonssaker.


Personopplysninger

Adresse- og utskriftforespørsler fra Norge

Adresse- og utskriftforespørsler fra Finland

 • Dersom man ønsker å få adressen til en person bosatt i Finland, kan man kontakte det aktuelle stedets menigheteller magistrat. Dersom man ikke kjenner stedet, kan man forhøre seg hos magistratet i Helsingfors.


Skatt


Toll


Vigsel

 • Ekteskap kan ikke inngås ved Finlands ambassade.

 • Den finske kirkens vigselsrett i utlandet.

 • Dokumenter som kreves for vigsel i utlandet skal avklares med den som foretar vigselen.

 • Finsk statsborger som bor i Norge får habilitetsattest fra folkeregisteret/skatteetaten på hjemstedet (godtas i de nordiske land).

 • For vigsel utenfor de nordiske land trenger en finsk statsborgeren attest om finsk statsborgers rett til å vies av utenlandske myndigheter. Den som er bosatt i Norge får attesten fra magistratet/menigheten på det stedet, der vedkommende sist var registrert i Finland.

 • I Finland regnes et ekteskap, som er inngått foran utenlandske myndigheter etter lov som gjelder i det aktuelle landet, som gyldig.

 • En finsk statsborger i Norge skal selv sørge for at ekteskap inngått i Norge blir registrert også i Finland. Dette kan man gjøre enten via ambassaden eller selv til magistratet på stedet der man sist var bosatt i Finland.


Våpen


Økonomisk bistand

 • Pengeoverføring via Western Union, Forex
 • Ambassaden kan bistå personer, som befinner seg i Norge uten penger til å få penger fra Finland til returbillett enten via utenriksministeriet som kontooverføring direkte fra vedkommendes bakkonto eller mot innbetaling fra pårørende (utenriksministeriet krever alltid et ekspedisjonsgebyr).

 • Dersom ovennevnte prosedyre ikke kan benyttes, bistår norske sosialmyndigheter på grunnlag av nordisk avtale om sosiale tjenester med å skaffe returbillett. Døgnåpen vakt i Oslo: Sosial vakttjeneste, Storgata 40, 0182 Oslo, tlf. 22 11 70 90

Skriv ut siden

Dette dokument

Mer på internett

Oppdatert 28.12.2017


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact